کاوه بیانی

نائب رئیس هیئت مدیره

09124889134

info@fnegar.ir

بهرام بیانی

رئیس هیئت مدیره

09124889134

info@fnegar.ir

شهناز مفرح

مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

09124889134

info@fnegar.ir